გ. ჩახუნაშვილი, ი. კორინთელი, ნ. ბადრიაშვილი,
პროფესორ იოსებ კვაჭაძის ცხოვრება და შემოქმედებითი მოღვაწეობა;


ნელი ბადრიაშვილი, პროფესორ იოსებ კვაჭაძის გახსენება;

Жизнь и деятельность профессора Иосифа Квачадзе;

Life and Activity of Professor Ioseb Kvachadze;

სპორტსმენთა ანთროპომეტრული, ფიზიკური და ფუნქციური მახასიათებლები ამინომჟავებით
გამდიდრებული ენერგეტიკული სასმელი "ივერიული-ფოტო"-ს მოქმედების ფონზე.